طراحی سیستم عایق کاری هیت تریسینگ - عایق کاری خطوط لوله

در هنگام انتقال سیالات از طریق خطوط لوله به فواصل دور، در بعضی از شرایط، سیالات درون لوله می توانند فاسد شوند، ته نشین شوند و یا در زمستان درون خطوط لوله یخ زدگی بزند.
عایق کاری لوله ها می تواند میزان اتلاف حرارت را کاهش دهد و زمان یخ زدگی را به تعویق بیندازد. اما عایق کاری به تنهایی نمی تواند مانع از یخ زدگی سیالات شود.
اگر دمای محیط در یک دوره نسبتا طولانی، پایین باقی بماند و حرکت سیالات درون خطوط لوله کم باشد و یا مواد بدون حرکت و ثابت باقی بمانند، هیچ نوع سیستم عایق کاری نمی تواند مانع از یخ زدگی و یا تغییر خواص سیالات درون خطوط لوله شود. عایق کاری می تواند زمان شروع انجماد را به تاخیر بیندازد اما در این شرایط نمی تواند مانع از انجماد سیال شود. البته اگر زمان سکون مواد درون لوله کوتاه باشد، عایق کاری می تواند از انجماد جلوگیری کند.
در شرایط آب و هوایی سرد، نصب سیستم هیت تریسر (سیستمی برای گرم کردن خطوط لوله) در کنار لوله نیز ممکن است لازم باشد.

تریسرهایی که به منظور گرمایش خطوط لوله بکار می رود دو نوع می باشند، تریسرهای از نوع لوله که حاوی مواد گرم می باشند و تریسرهای الکتریکی که بین روش عایق کاری این دونوع تمایز وجود دارد.
در سیستم تریسر از نوع لوله، گرمایش از طریق لوله ای که در کنار خطوط انتقال سیالات قرار داده شده و به آن فیت شده است صورت میگیرد. در این لوله ها بخار، آب داغ و یا روغن داغ جریان دارد که از طریق انتقال حرارتشان باعث گرم نگه داشتن سیالات درون خطوط لوله اصلی می شوند.
هیت تریسرهای الکتریکی شامل کابل هایی هستند که بر روی لوله نصب شده اند. این کابل ها باعث گرم شدن لوله می شوند.

خطوط لوله دارای هیت تریسر را می توان با عایق حرارتی پشم سنگ لوله ای و یا پشم سنگ پتویی عایق کاری کرد. در زمان عایق کاری اطمینان حاصل کنید که هیچ عایق حرارتی در فضای بین لوله و هیت تریسر قرار نگرفته است و مانع از تماس هیت تریسر با لوله نمی شود؛ در غیر اینصورت گرمایی به لوله منتقل نمی شود. به همین دلیل لوله ها و هیت تریسرها اغلب در فویل های آلومینیومی پیچیده می شوند.
در لوله های عمودی، توصیه می شود انتهای هر لوله را با عایق پشم سنگ فله ای بپوشانید تا از انتقال گرما (اثر دودکش) جلوگیری شود.
شکل های زیر طراحی های مختلف سیستم عایق کاری هیت تریسرها را نشان می دهد.

heat tracing insulation rockwool 754

heat tracing insulation rockwool 755

heat tracing insulation rockwool 756

 

منتشرشده در مقالات

انبساط اتصالات عایق کاری لوله و نحوی صحیح عایق کاری

در سیستم عایق کاری، اختلاف دمای زیادی بین خطوط لوله و روکش سطح سیستم عایق به وجود می آید. موادی که برای ساخت لوله، عایق حرارتی، روکش محافظ عایق وسازه نگه دارنده استفاده می شود متفاوت هستند و ضریب انبساط حرارتی مختلفی دارند. این باعث می شود که اجزاء مختلف سیستم عایق کاری در اثر گرما افزایش طول متفاوتی داشته باشند، و در اندازه گیری ها باید در نظر گرفته شود.
میزان افزایش طول از طریق رابطه زیر بدست می آید:

Δl = l ⋅ Δt ⋅ a

در این فرمول، l بیان کننده طول لوله است، Δt میزان اختلاف دمای را در حالت سرد و گرم در لوله (و یا روکش) نشان می دهد و a بیان کننده ضریب افزایش طول گرمایی است.

در جدول زیر میزان افزایش طول فولاد در اختلاف دماهای مختلف نشان داده شده است:

 pipe insulation with rockwool 752


اگر مفصل های انبساطی در لوله قرار داده شده باشد، برای جبران اثرات افزایش طول ناشی از گرما، سیستم عایق کاری باید به نحوی طراحی شود که عایق حراتی نتواند به درون مفصل های انبساطی وارد شود، در غیر اینصورت اثر جبرانی افزایش طول از بین می رود.
مفصل انبساطی با یک ورقه پوشانده می شود و سپس عایق حرارتی بر روی ورقه نصب می شود ( در شکل زیر نشان داده شده است).

 pipe insulation with rockwool 750


در دماهای بالای 300 درجه سانتیگراد، از ورقه گالوانیزه استفاده نکنید، زیرا احتمال خوردگی در این ورقه ها وجود دارد (خوردگی ایجاد ترک می کند).
برای جبران افزایش طول روکش سیستم عایق کاری حرارتی، اتصالات انبساطی نصب کنید، در زیر نشان داده شده است.

pipe insulation with rockwool 751

 

 

منتشرشده در مقالات
سه شنبه, 08 اسفند 1396 ساعت 18:32

عایق کاری زانویی و اتصالات T شکل لوله

عایق کاری زانویی و اتصالات T شکل لوله

روکش زانویی و اتصالات Tشکل به دلیل انبساط و انقباض و یا ویبره که در خطوط لوله وجود دارد مستعد خرابی می باشند. در خطوط لوله ای که در محیط بیرونی قرار دارند، ریسک بالایی برای ورود رطوبت به درون اتصالات متخلخل در روکش وجود دارد.
برای عایق کاری اتصالات لوله، مانند زانویی و اتصالات T شکل، ما پیشنهاد می کنیم که از عایق حرارتی استفاده شود که در عایق کاری لوله استفاده شده است و ضخامت عایق نیز در این اتصالات با ضخامت عایق لوله یکسان باشد.

elbow and T pecies insulation with rockwool 742

 

عایق کاری زانویی با عایق لوله ای پشم سنگ

به منظور عایق کاری زانویی لوله با پشم سنگ لوله ای، عایق لوله ای به صورت تکه هایی بریده می شود به نحوی که به خوبی به زانویی لوله فیت شوند. زاویه تقسیمات عایق لوله ای باید با زاویه زانویی لوله مطابقت داشته باشد. قطعات عایق لوله ای با استفاده از کلمپ و یا اتصالات سیمی به زانویی لوله متصل می شوند. اتصالات بین قطعات عایق لوله ای پشم سنگ با استفاده از عایق فله ای پر می شوند.
شکل زیر نحوی برش و قرار گیری قطعات عایق لوله ای پشم سنگ را نشان می دهد:

elbow and T pieces insulation with rockwool 743

elbow and T pecies insulation with rockwool 744


عایق کاری زانویی پشم سنگ با استفاده از پشم سنگ پتویی

اگر لوله با عایق پتویی عایق کاری شده باشد اتصالات دیگر لوله مانند زانویی و اتصالات T شکل بطور معمول با عایق پتویی عایق کاری می شوند. در این حالت عایق پتویی به صورتی که در شکل زیر نشان داده شده است برش داده می شود، به آن در اصطلاح برش به شکل ماهی گفته می شود. این قطعات عایق پتویی بر روی زانوی نصب می شوند. با استفاده از سیم، تمام اتصالات عایق (هم طولی و هم دایره ای) به هم دوخته می شود. حداقل در ابتدا و انتهای زانویی به اسپیسر نیاز هست.
شکل زیر نحوی عایق کاری زانویی لوله را با استفاده از عایق پتویی نشان می دهد:


شکل زیر عایق کاری اتصالات T شکل را لوله نشان می دهد:

elbow and T pecies insulation with rockwool 745


عایق کاری کاهنده قطر لوله

در لوله هایی که انشعابات زیادی دارند، قطر لوله کاهش می یابد. شکل زیر روش عایق کاری این لوله ها را نشان میدهد:

elbow and T pecies insulation with rockwool 746

elbow and T pecies insulation with rockwool 747

 

منتشرشده در مقالات
شنبه, 28 بهمن 1396 ساعت 16:32

عایق کاری ولو (valve) و فلنج (flange)

عایق کاری ولو (valve) و فلنج (flange)

اتلاف حرارت ناشی از اتصالات عایق کاری نشده مانند ولوها و فلنج ها حائزه اهمیت می باشد، حتی در دماهای پایین.
یک ولو عایق کاری نشده که در محیط بیرون قرار داشته باشد تقریبا به اندازه 36 متر از یک لوله عایق کاری نشده در دمای 100 درجه سانتیگراد، اتلاف حرارت دارد. وجود ولو و فلنج عایق کاری نشده می تواند باعث کاهش دمای سیالات و مواد شیمیایی شود و اگر دمای فرایند به دمای بحرانی برسد، می تواند باعث شروع کریستاله شده مواد شود. بنابراین ولوها و فلنج ها باید تا حد ممکن عایق کاری شوند.
برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم عایق کاری در بازرسی های و تعمیرات، طراحی ولوها و فلنج ها بصورتی انجام می شود که جدا کردن روکش عایق امکان پذیر باشد و جدا کردن به سرعت و آسانی صورت گیرد. معمولا از عایق پتویی دوخته شده برای عایق کاری ولوها و فلنج های دارای روکش جداشدنی استفاده می شود.

هنگام طراحی سیستم عایق کاری ولوها و فلنج ها، شرایط زیر را در نظر بگیرید:
- همپوشانی روکش عایق حرارتی ولو و یا فلنج بر روی روکش لوله باید حداقل به میزان 50 میلیمتر باشد.
- عایق کاری لوله باید تا محل رسیدن به فلنج انجام شود، یک فاصله باید به اندازه طول پیج + 30 میلیمتر در نظر گرفته شود که با استفاده از واشر بسته شود بنابراین میتوان فلنج را بدون آسیب رساندن به عایق شل کرد.
- در ولوها، یک اسپیندل طولانی باید به درستی و ترجیحا به صورت افقی و یا در زیر لوله نصب شود تا از نشت در طول شفت اسپیندل جلوگیری کند.
-  برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به درون عایق باید روکش بر روی سیستم عایق کاری نصب شود. در لوله های مایل و یا عمودی، برای مثال، باید یک تیغه منحرف کننده ی باران بر روی سیستم عایق کاری نصب شود. اگر نفوذ رطوبت به درون عایق اجتناب ناپذیر باشد باید یک حفره تخلیه به قطر 10 میلیمتر درون روکش جداشدنی عایق قرار داده شود.
 

تصاویر زیر چند طراحی ممکن سیستم عایق کاری اتصالات و فلنج های لوله را نشان می دهند:

valve and flanges insulation with rockwool 731

valves and flanges insulation with rockwool 732 

 valves and flanges insulation with rockwool 733

valves and flanges insualtion with rockwool 734 

 valves and flanges insulation with rockwool 735

valves and flanges insulation with rockwool 736

 آب بندی

زمانی که سیال نشت کننده درون لوله ها جریان داشته باشد، امکان نشت سیال و آسیب رساندن به عایق و یا سیستم روکش آن وجود دارد، بستن تسمه فلنج با تشخیص نشت اتصالات اطراف فلنج. نوارهای فلنج همچنین می توانند از نفوذ مواد قابل اشتعال به مواد عایق جلوگیری کنند و مانع از شیوع و انتشار آتش شوند.

valves and flanges insulation with rockwool 737 

 valves and flanges insulation with rockwool 738

 

منتشرشده در مقالات
سه شنبه, 10 بهمن 1396 ساعت 17:30

قطعات پشتیبانی کننده عایق لوله

قطعات پشتیبانی کننده عایق لوله

تجهیزات عایق کاری لوله

1- اسپیسر (Spacer)

هدف از بکار بردن اسپیسر در عایق کاری لوله، نگهداشتن روکش عایق در فاصله ای مشخص شده از لوله می باشد. استفاده از اسپیسر زمانی که عایق حرارتی بکار رفته (برای مثال عایق پتویی) توان مکانیکی لازم برای تحمل بارهای وارده ناشی از روکش عایق را نداشته باشند، لازم است. بطور معمول اگر از عایق لوله ای استفاده شود نیازی به استفاده از اسپیسر نمی باشد.
از سازه ی نگه دارنده و یا اسپیسر زمانی بر روی لوله استفاده می شود که بار مکانیکی (برای مثال ویبره شدید) بر روی عایق وارد می شود و یا دمای عملیاتی بالاتر از 300 درجه سلسیوس باشد.

حلقه های اسپیسر معمولا شامل حلقه های فلزی هستند که بر روی آن ها روکش های عایق قرار داده می شوند، معمولا از میله های فلزی و یا سرامیکی به عنوان اسپیسر استفاده می شود که بر روی لوله قرار می گیرند. از اسپیسرهای الاستیک مانند کلمپ های اومگا بصورت متناوب استفاده می شود تا باعث کاهش انتقال ویبره شود.
در اسپیسرهای فلزی، که حداقل 3 میله دارد، بیشترین فاصله دو میله، دور حلقه خارجی (شعاع خارجی) باید حداکثر 400 میلیمتر باشد (مطابق شکل). در اسپیسرهای سرامیکی با حداقل 4 میله، حداکثر فاصله مجاز دور حلقه خارجی بین هر میله 250 میلیمتر می باشد.

 pipe insulation with rockwool 716

فاصله اسپیسر و سازه نگهدارنده

تعداد اسپیسرهای که در عایق کاری مورد نیاز هستند به عایق، دما و بار مکانیکی وارد شده به عایق بستگی دارند. می توان از جدول زیر به عنوان راهنما برای تعداد اسپیسرها استفاده کرد.

pipe insulation with rockwool 719


اسپیسرها بر روی لوله و در زیر اتصالات دایره ای روکش ها قرار دارند. در قسمت هایی که مسیر لوله تغییر می کند مانند زانویی ها، یک اسپیسر در ابتدا و یکی در انتها قرار داده می شود. در این نواحی (در طول زانویی) اگر فاصله بین اسپیسرهای قرار گرفته در ابتدا و انتها از 700 میلیمتر بیشتر شود، باید از یک اسپیسر دیگر در بین آن ها استفاده کرد.

 pipe insulation with rockwool 717

2- سازه های نگه دارند

هدف از قرار دادن سازه های نگه دارنده، انتقال بار مکانیکی وارده به سیستم عایق کاری و نیرویی است که سیستم عایق کاری به تجهیزات وارد می کند. وجود سازه نگه دارند در لوله های عایق کاری شده عمودی ضروری است. در این لوله ها علاوه بر نیروهای استاتیک و دینامیک، تغییرات در طول لوله و تاثیرات دما نیز باید در نظر گرفته شوند.
سازه های نگه دارنده به پایه نگه دارنده که قبلا به لوله جوش داده شده اند، متصل می شوند و یا به طور مستقیم از طریق کلمپ به نام حلقه های کلمپ دوگانه، به لوله متصل می شود.
در دماهای بالای 350 درجه سلسیوس، سازه نگه دارنده باید از فولاد با درجه حرارت بالا ساخته شود.

pipe insulation with rockwool 718

جدول زیر راهنمای اولیه ابعاد است، وزن سیستم عایق کاری در قطر اسمی لوله و ضخامت عایق حرارتی را نشان می دهد. اطلاعات این جدول مربوط به عایق حرارتی با ضخامت 100 Kg/m3 به همراه اسپیسر و روکش گالوانیزه محکم به 1.0 mm (11 kg/m2) است.

pipe insulation with rockwool 720

 

 

منتشرشده در مقالات

روش عایق کاری لوله با عایق پتویی پشم سنگ

عایق کاری لوله با عایق پتویی پشم سنگ سال هاست که در جهان صورت می گیرد. به دلیل انعطاف پذیری و مقاومت دمایی بالایی که پشم سنگ پتویی دوخته شده با سیم گالوانیزه دارد به آسانی بر روی لوله نصب می شود.
عایق پتویی پشم سنگ یک گزینه ایده آل برای عایق کاری لوله با قطر بالا، یا لوله های که دارای اتصالات و زانویی، می باشد.
عایق های پتویی نسبتا مقاومت پایینی در برابر فشار دارد و از نقطه نظر علمی باید به همراه اسپیسر نصب شوند. به دلیل به وجود آمدن پل حرارتی، بهترین راندمان عایق کاری زمانی بدست می آید که دمای عملیات پایین یا متوسط باشد (حداکثر تا 300 درجه سانتیگراد).

 

نصب

قبل از شروع عایق کاری، اطمینان حاصل کنید که تمام کارهای آماده سازی صورت گرفته است. عایق پتویی را به طول مناسب برش دهید تا بتوان با یک فشار کم آن را به لوله فیت کرد. اتصالات (طولی یا دایره ای) را با استفاده از سیم فولادی (به ضخامت 0.5 میلیمتر) به عایق پتویی بدوزید.
در لوله های فلزی ضد زنگ با دمای عملیات بالاتر از 400 درجه سانتیگراد تنها می توان از عایق پتویی دوخته شده با فولاد ضد زنگ و سیم فولادی ضد زنگ استفاده کرد تا از خوردگی گالوانیزه لوله ها جلوگیری شود.
در عایق کاری ها با ضخامت بالاتر از 120 میلیمتر (یا دمای بالاتر از 300 درجه سانتیگراد)، باید از چند لایه عایق استفاده کرد. اگر عایق کاری در چند لایه انجام شود، اتصالات طولی و عرضی هر لایه عایق باید به نحوی قرار گیرند که در مقابل همدیگر نباشند.
اگر احتمال وارد شدن بار مکانیکی وجود داشته باشد، از تسمه های فولادی برای محفوظ داشتن عایق پتویی استفاده کنید.

 

سازه پشتیبان کننده و اسپیسرها

اگر عایق پتویی استحکام و مقاومت لازم را در برابر فشارهای وارده و بار حاصل از پوشش قرار داده شده بر روی آن نداشته باشد،  باید از اسپیسرها و یا سازه های پشتیبانی کننده استفاده کرد.
در لوله های که بصورت عمودی نصب شده اند و ارتفاع بیشتر از 4 متر دارند، سازه پشتیبانی کننده قرار داده می شود تا باره وارده شده به سیستم عایق به لوله منتقل شود. اولین حلقه سازه پشتیبانی باید به پایین ترین نقطه لوله عمودی متصل شود. فاصله بین حلقه های پشتیبانی نباید بیشتر از 4 متر شود.

 pipe insulation with rockwool 709

pipe insulation with rockwool 710 

 

منتشرشده در مقالات

مقایسه روش های مختلف عایق کاری لوله ها

سیستم های مختلف عایق کاری لوله

سیستم عایق کاری لوله

لوله ها نقش حیاتی در بسیاری از فرایندهای صنعتی شیمیایی و پتروشیمی مانند نیروگاه ها دارند. لوله ها به تجهیزات اساسی مانند برج تقطیر، وصل ها، بویلرها، توربین ها و ... متصل هستند و عملکرد آن ها انتقال مواد و انرژی می باشد.
برای اطمینان از عملکرد درست سیکل فرایند، شرایط (برای مثال دما، ویسکوزیته، فشار و ... ) باید درون خطوط لوله یکسان باقی بماند. برای یکسان باقی ماندن شرایط علاوه بر اینکه خطوط لوله باید ساختار ایزومتریک صحیح داشته باشند و لوله ها به درستی محکم شده باشند، عایق کاری حرارتی نیز نقش مهمی ایفا می کند.
باید این اطمینان حاصل شود که اتلاف حرارت بصورت موثری کاهش یافته است و تجهیزات بطور پیوسته در شرایطی ثابت کار می کنند. این تنها راه تضمین حداکثر کارایی چرخه فرایند در طول طراحی، بدون اتلاف حرارت می باشد.


نیازهای خطوط لوله در صنعت

عوامل کارایی و بهره وری در خطوط لوله در صنایع فرایندی عبارتند از: بهره وری انرژی، قابلیت اطمینان و اعتماد در شرایط مختلف عملیاتی، قابلیت کنترل فرایند، ساختاری مناسب که متناسب با محیط عملیاتی باشد و همچنین دوام مکانیکی. عایق کاری حرارتی خطوط لوله نقش اساسی در تکمیل این الزامات دارد.

تاثیر عایق کاری حرارتی مناسب برای خطوط لوله عبارت است از:
- کاهش اتلاف حرارت (کاهش هزینه ها)
- کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن
- ممانعت از یخ زدگی خطوط لوله
- کنترل فرایند: اطمینان از ثابت باقی ماند دمای فرایند
- کاهش سر و صدا
- جلوگیری از کندانس شدن
- محافظت (از افراد) در برابر تماس با سطح داغ


محصولات پشم سنگ برای عایق کاری خطوط لوله

از انواع عایق های حرارتی پشم سنگ به منظور عایق کاری خطوط لوله در صنایع استفاده می شود: عایق های لوله ای پشم سنگ که برای عایق کاری لوله ها با قطرهای مختلف تولید می شوند، عایق های پتویی دوخته شده، عایق پتویی یک طرف تورسیمی دار و دو طرفه.
نصب تمام این محصولات آسان می باشد و کارایی بالایی دارند و بطور موثر باعث کاهش اتلاف حرارت از خطوط لوله می شوند. بازرسی های پیوسته داخلی و خارجی و کیفیت بالا، تضمین کننده ی کیفیت بالای محصولات پشم سنگ است.

مثال های زیر نمی توانند بطور خاص شرایط مربوط به ساخت و ساز را در نظر بگیرند. شما باید تعیین کنید که این محصولات مناسب با شرایط شما در هر مورد می باشد یا نه. در صورت نیاز با متخصصین در این زمینه مشورت کنید.
استانداردها و الزامات باید در عایق کاری در نظر گرفته شوند. استانداردهای مانند:
- DIN 4140 (عایق کاری تکنیکی کارخانه های صنعتی و تجهیزات فنی)
- AGI Q101 (عایق کاری اجزای نیروگاه ها)
- CINI-Manual "عایق صنایع"

سیستم عایق کاری گرم

اساسا، ساختار عایق کاری حرارتی برای لوله ها شامل یک عایق حرارتی مناسب است که معمولا با یک روکش فلزی پوشانده می شود. این پوشش فلزی از تجهیزات و سیستم عایق کاری در برابرعوامل خارجی مانند آب و هوا و بارهای مکانیکی محافظت می کند. در بعضی از مواد عایق استفاده از حلقه های فاصله انداز (اسپیسر) الزامی است، چون این عایق های توانایی تحمل فشارهای خارجی مانند فشار ناشی از وزن پوشش و یا بارهای خارجی را ندارند. این فاصله اندازها باعث می شوند که فشار ناشی از وزن پوشش مستقیما به تجهیزات وارد شود. در مورد لوله های عمودی، سازه های پشتیبانی کننده برای تحمل بار ناشی از عایق کاری و روکش قرار داده می شوند.
بطور کلی سازه های پشتیباین وفاصله اندازها به عنوان پل حرارتی در عایق کاری عمل می کنند.

انتخاب یک سیستم مناسب عایق کاری به پارامترهای مختلفی بستگی دارد. با توجه به فرم های مختلف عایق کاری لوله، تمایز اساسی بین سیستم های عایق کاری زیر وجود دارد.

عایق کاری لوله با استفاده از عایق لوله ای شکل

بطور کلی بهترین عایق کاری با استفاده از عایق های لوله ای صورت می گیرد. از عایق لوله ای پشم سنگ می توان در عایق کاری دماهای بالا تا 620 درجه سلسیوس استفاده کرد. برش قطعات عایق لوله ای آسان می باشد و به راحتی می توان آن ها نصب کرد.
عایق های لوله ای پشم سنگ مناسب برای عایق کاری حرارتی و صوتی لوله های می باشند. به دلیل فیت شدن خیلی خوب و مقاومت بالایی که در برابر فشارهای وارده به لوله دارند می توان آن ها را بصورت یک لایه ای و بدون نیاز به فاصله اندازها نصب کرد.
اگر چند لایه از عایق پشم سنگ لوله ای نیاز باشد، می توان دو یا چند لایه عایق لوله ای را بر روی هم قرار داد. این باعث کاهش پل حرارتی، که تاثیرات منفی بر روی عایق کاری دارد، می شود. در حالی که در مقایسه با استفاده از عایق پتویی توری دار ضخامت کمتری مورد نیاز است.

استفاده از عایق لوله ای باعث می شود زمان و هزینه عایق کاری کاهش یابد. عدم نیاز به حلقه های فاصله انداز و فضای پیش بینی نشده باعث مینیمم شدن اتلاف حرارت و خطر آسیب دیدن افراد و پرسنل به دلیل نقاط داغ موجود بر روی پوشش می شود.
عایق های لوله ای به طور دقیق مطابق با قطر لوله ها می باشند تا ریسک اتلاف حرارت و نقص های فرایندی را به حداقل برسانند.

عایق کاری لوله با عایق پتویی

عایق های پتویی پشم سنگ، الیاف پشم سنگ هستند که برای افزایش استحکامشان با تور سیمی گالوانیزه دوخته شده اند. عایق کاری با استفاده از پشم سنگ پتویی یک راه حل جهانی است که ده ها برای عایق کاری لوله ها استفاده شده است.
عایق های پتویی پشم سنگ انعطاف پذیری بالایی دارند ودر برابر حرارت بسیار مقاوم می باشند. عایق های پتویی سیم دار را می توان به راحتی برید و بر روی لوله نصب کرد.
عایق های پتویی در زمانی که استفاده از عایق های لوله ای پشم سنگ امکان پذیر نباشد، ایداه ال می باشند. زمانی که قطر لوله بزرگتر از DN 350 باشد و یا لوله دارای اتصالات زیاد باشد، مانند زانویی و اتصالات T شکل، عایق های پتویی پشم سنگ بهترین گزینه می باشند.
عایق های پتویی نسبتا مقاومت پایینی در برابر فشار دارند به همین دلیل باید با کمک سازه های حمایت کننده و فاصله اندازها نصب شوند. به دلیل به وجود آمدن پل حرارتی، بهترین عملکرد حرارتی زمانی بدست می آید که دمای عملیاتی لوله های عایق شده متوسط باشد (حداکثر تا 300 درجه سانتی گراد).

مقایسه سیستم های مختلف عایق کاری لوله

مزیت استفاده از عایق لوله ای برای عایق کاری این است که نیاز به استفاده از ساختار نگهدارنده نمی باشد و تعداد پل های حرارتی که در اثر عایق کاری به وجود می آید حداقل خواهد شد یا به کل از بین خواهد رفت. از طرف دیگر، استفاده از عایق پتویی سیم دار نیز مزایای دیگری دارد، در زمان عایق کاری سطوح داغ، این نوع عایق بیشترین کارایی را دارد.

مزیت های استفاده از عایق لوله ای بطور اجمالی عبارتند از:
- نیاز به استفاده از فاصله انداز و ساختار نگهدارنده نمی باشد.
- نصب عایق لوله ای آسان تر می باشد و زمان کمتری می برد.
- دارای سطح صاف تری هستند که نصب پوشش بر روی عایق را آسان تر می کند.
- نبودن حلقه های فاصله انداز (جدا کننده، اسپیسر) باعث می شود که اتلاف حرارت کمتری صورت گیرد.
- باعث یکسان شدن دما در طول سطح پوشش قرار گرفته بر روی عایق می شود.
- در مقایسه با عایق پتویی، می توان از عایق با ضخامت متر استفاده کرد. این باعث می شود که هزینه عایق کاری کاهش یابد در حالی که میزان اتلاف حرارت نیز کم تر است.

بطور کلی وجود ساختار نگهدارنده و یا فاصله اندازها باعث ایجاد پل حرارتی می شود که اتلاف حرارت را افزایش می دهد و باعث افزایش میزان عایق کاری می شوند.

 

rockwool for pipe insulation 705

 

منتشرشده در مقالات

ویدئو آموزشی عایق کاری لوله های آب گرم (عایق کاری لوله های موتورخانه)

آموزش تصویری عایق کاری لوله های آب گرم با عایق لوله ای پشم سنگ- در این ویدئو بطور تصویری، روش عایق کاری لوله های آب گرم بصورت مرحله به مرحله و بطور کامل آموزش داده شود.

ویدئو آموزشی عایق کاری لوله با پشم سنگ - قسمت دوم

آموزش عایق کاری لوله با عایق لوله ای پشم سنگ به همراه تمام جزئیات نصب روکش بر روی آن

ویدئو آموزشی عایق کاری لوله با پشم سنگ - قسمت اول

آموزش عایق کاری لوله با عایق لوله ای پشم سنگ به همراه نصب روکش

صفحه1 از3